Ban Tổ Chức TÂN NIÊN HỌP MẶT 2017

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương
Hội Ái Hữu Trường Bưởi Chu Văn An
Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long NSW Úc Châu
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký
Hội Ái Hữu Trường Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm và Đồng Hương Cần Thơ
Hội Ái Hữu Trường Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân
Hội Ái Hữu Trường Hoàng Diệu
Hội Ái Hữu Trường Hồ Ngọc Cẩn