Ban Tổ Chức TÂN NIÊN HỌP MẶT cựu học sinh các trường Trung Học trước 1975 từ Bến Hải đến Cà Mau

Ban Tổ Chức TÂN NIÊN HỌP MẶT 2017

  • Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương
  • Hội Ái Hữu Trường Bưởi Chu Văn An
  • Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long NSW Úc Châu
  • Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký
  • Hội Ái Hữu Trường Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm và Đồng Hương Cần Thơ
  • Hội Ái Hữu Trường Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân
  • Hội Ái Hữu Trường Hoàng Diệu
  • Hội Ái Hữu Trường Hồ Ngọc Cẩn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s